bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.05.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU

Oferty pracy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procesem rekrutacji na stanowisko urzędnicze


Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze reprezentowane przez Dyrektora
ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
numer telefonu: 68 45 30 133; e-mail: cku@cku.zgora.pl
Z kim mogą się Państwo skontaktować?
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
• e-mail: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl
• telefon: 880 100 339
• pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących przebiegu rekrutacji do jednostki.
W jakim celu i na jakiej podstawie chcemy uzyskać dane osobowe?
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] oraz przepisach dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych[2] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[3]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[4] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W przypadku pozytywnego dla Pani/Pana zakończenia postępowania rekrutacyjnego, ale jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy[5] jest Pani/Pan obowiązana/-y przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe[2].
Jakie mają Państwo prawa?
Mają Państwo następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są zbierane na podstawie zgody);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu (portal BIP Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze).
Jaki będzie czas przetwarzania danych?
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, tj.: 10 czerwca 2024r.
Czy muszą Państwo podać dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przetwarzanie informacji czy Pani/Pana dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Karnym jest obowiązkowe[2] w przypadku pozytywnego dla Pani/Pana zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Czy dane będą przetwarzane w sposób automatyczny?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.
Czy dane będą przekazane poza Polskę?
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Opublikował: Waldemar Drapikowski
Publikacja dnia: 17.05.2024
Podpisał: Waldemar Drapikowski
Dokument z dnia: 26.02.2018
Dokument oglądany razy: 9 007