bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakres obowiązków dyrektora

Do zadań Dyrektora Centrum należy:

 • tworzenie warunków do realizacji zadań przez nauczycieli, słuchaczy i pracowników administracji,
 • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Centrum i optymalnych warunków pracy,
 • tworzenie warunków realizacji awansów zawodowych nauczycieli,
 • przedkładanie do zatwierdzania radzie pedagogicznej projektów planów pracy Centrum, kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji,
 • ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy Centrum, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy,
 • wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
 • współpraca z samorządem słuchaczy,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślania z listy uczniów lub słuchaczy na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
 • realizowanie zadań związanych z opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Centrum
 • inne zadania związane z działalnością Centrum.


Opublikował: Waldemar Drapikowski
Publikacja dnia: 26.02.2018
Podpisał: Waldemar Drapikowski
Dokument z dnia: 14.02.2018
Dokument oglądany razy: 3 714